Polityka prywatności i polityka cookies

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest JKMM Mateusz Miśkiewicz z siedzibą przy ul.Olkuska 5 w Szycach (32-085), zwana dalej: „operatorem serwisu laptorbe.pl”.

Polityka prywatności

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie laptorbe.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji zakupu produktów oferowanych przez operatora serwisu laptorbe.pl.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.

2.1. Dane zbierane podczas tworzenia profilu w serwisie laptorbe.pl. Operator serwisu laptorbe.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do uproszczenia składania zamówień na produkty oferowane w sklepie internetowym – są to: imię i nazwisko, adres email, płeć, data urodzenia a także historia zamówień każdego użytkownika.
2.2. Dane zbierane podczas zapisywania się do mailingu. Użytkownicy serwisu laptorbe.pl, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email z ofertami promocyjnymi operatora serwisu są proszeni o podanie adresu email.
2.3. Dane zbierane do płatności, wysyłki towaru oraz wystawienia faktury VAT. Dla potrzeb realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT niezbędne są: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz – w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – numer NIP i nazwa firmy. Użytkownik, który decyduje się na zakup towarów w serwisie laptorbe.pl jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
2.4. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
2.5. Dane niezbędne do prowadzenia procesu reklamacyjnego. Użytkownik, który przystępuje do procesu reklamacyjnego jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, datę zawarcia transakcji oraz rodzaj towaru, którego dotyczy reklamacja i opis przedmiotowej usterki.
2.6. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie laptorbe.pl. Podczas wizyty w serwisie laptorbe.pl system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin , geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu laptorbe.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki mającej na celu optymalizację działań marketingowych operatora serwisu. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Cel zbierania danych osobowych.

3.1. Dane osobowe użytkowników serwisu laptorbe.pl są zbierane w celach założenia konta użytkownika i uproszczenia procesu składania zamówień w serwisie laptorbe.pl
3.2. Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
3.3. Dane osobowe użytkowników serwisu laptorbe.pl są przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT za zamówione produkty/usługi oraz do wysyłki zakupionego przedmiotu.
3.4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem serwisu laptorbe.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
3.5. Dane osobowe wpisane przez użytkownika w formularzu/zgłoszeniu reklamacyjnym mają na celu umożliwienie przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
3.6. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu laptorbe.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych niezbędnych do oceny skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez operatora serwisu laptorbe.pl nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w której przesyłka zakupionego przez użytkownika przedmiotu będzie realizowana przez firmę kurierską. W celu umożliwienia firmie kurierskiej dostawy przedmiotu, operator serwisu przekaże jej następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez odbiorcę.
W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które na zlecenie operatora serwisu laptorbe.pl podejmą działania windykacyjne.
Operator serwisu laptorbe.pl pod żadnym pozorem nie odsprzedaje danych osobowych innym podmiotom.

5. Kontakt

Operator serwisu laptorbe.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji lub przebiegiem reklamacji.
Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, faktury VAT a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu.
Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email o charakterze marketingowym, operator serwisu laptorbe.pl będzie przesyłał takie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu laptorbe.pl e-mailem, faksem lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.
Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu laptorbe.pl e-mailem, faksem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu laptorbe.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

7. Zabezpieczenie danych.

Operator serwisu laptorbe.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator serwisu laptorbe.pl zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

8. Odpowiedzialność

Operator serwisu laptorbe.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu: laptorbe.pl
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu laptorbe.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W serwisie laptorbe.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu laptorbe.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

9. Dane podmiotu zbierającego dane.

Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu laptorbe.pl –JKMM Mateusz Miśkiewicz z siedzibą przy ul. Olkuska 5 w Szycach (32-085).

Zmiany w polityce prywatności.

Operator serwisu laptorbe.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie laptorbe.pl

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu JKMM Mateusz Miśkiewicz z siedzibą w Szycach pod adresem Olkuska 5, 32-085 Szyce.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

4.1 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.3 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

6.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

6.3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6.4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie https://laptorbe.pl/ obowiązują od 25 maja 2018 r.